Emigración galega

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Emigración galega

Termos equivalentes

Emigración galega

Termos asociados

Emigración galega

2437 Descrición arquivística resultados para Emigración galega

2437 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Vieiros : Revista do Padroado da Cultura Galega de México

Esta revista cultural de orientación galeguista foi editada polo Padroado da Cultura Galega de México, publicándose só catro números entre 1959 e 1968. A publicación pretende recoller nas súas páxinas «calquera idea literaria artística, filosófica, sempre que fose antifascista e non se apoiase na ditadura». Colaboraron nela importantes personalidades da Galicia interior e exterior, que abordaban a realidade galega nos seus diferentes ámbitos: cultural, político, económico e social.

Ediciós A Nosa Terra edita un volume facsímil no ano 1989, que inclúe:

1959: n. 1
1962: n. 2
1965: n. 3
1968: n. 4

Padroado da cultura galega en México

Vigo en Buenos Aires

A Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, fundada en 1918, edita dúas publicacións con motivo do seu 50º e 75º aniversario fundacional. As revistas inclúen artigos referidos á Sociedade e a súa historia, programas de actos e unha descrición das actividades realizadas pola institución e destaca datas conmemorativas de Galicia como o Día de Galicia, Día das Letras Galegas, Dia do Estatuto, etc. Contén ademais informacións sobre a situación actual de Vigo e Galicia, e colaboracións literarias.

Números conservados en papel:

1968: Cincuentenario (44 páxinas)
1993: Bodas de diamante (104 páxinas)

Asociación mutualista Residentes de Vigo

Vivero en Cuba : Revista de la Ilma. Sociedad Vivero y su comarca

Esta publicación societaria comezou a editarse en 1911 como voceiro da sociedade de instrución Vivero y su comarca. Esta revista responde ao arquetipo das publicacións de sociedades: descrición das súas actividades, noticias da comarca, artigos diversos sobre Galicia, notas sociais e páxinas literarias. Tiveron como lema da publicación os seguintes ditos tomados de insignes reformadores como «Cada escuela que se abre, es una cárcel que se cierra», «Instruirse es una obligación», «El salvador fue maestro», «La instrucción es de necesidad pública» (Concepción Arenal) «El primer deber de un ciudadano es instruirse. El segundo es trabajar. Quien funda una escuela civiliza. Quien educa hombres hace patria» (J. N. Aramburu).
Estivo dirixida por Jesús Peynó, Francisco Docal, M. Barreiro, F. Almoina, X. Del Valle Mora, A. Fernández e foron colaboradores habituais J. M. Riguera Montero, Constantino Horta, José del Valle Moré, Perfecto Cobo García, Vicente Otero Cao, E. Saavedra L, P. M. T., Pascual Ramos, Andrés Prieto, Francisco Docal, José T. Pit, Miguel Roldán, Enrique Chao Espina, Alberto Michelena, Perfecto Guerreiro Santín, José Rivas y Pernas, Eduardo Núñez Martínez, D'Arxellas, Jorge Castelo Briz, Blanca Espinar ou César Michelena Rebellón.

Número conservado en formato dixital e impreso:

1954: maio

Vivero y su comarca

Vivero y su comarca

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1937-1943)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1918-1936)
Regulamento (1912)
Regulamento da Sección de Propaganda (1914)
Regulamento xeral (1915)
Regulamento xeral (1922)
Regulamento xeral (1932)
Regulamento do Comité de Damas (1943)
Regulamento xeral (1945)
Regulamento xeral (1952)
Regulamento xeral (1974)
Revista "Vivero en Cuba : Revista de la Ilma. Sociedad Vivero y su comarca"

Conservada en formato dixital:

Regulamento de exención do Servizo Militar activo (1926)
Carta enviada polo Alcalde de Viveiro (1919)
Libro de rexistro de socios (1960-1973)
Libro de rexistro de socios (1972-1999)
Libro auxiliar de recibos (1931)
Libro diario de contabilidade (1931-1938)
6 documentos dos socios
12 fotografías

Conservada en formato papel:

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1999)

Vivero y su comarca

Voceiro da S.G. Sementeira

Este boletín societario foi editado como voceiro oficial para informar aos seus socios das actividades e vida societaria. Conta ademais con variedade de artigos sobre Galicia.

Número conservado en formato papel:

1990: n. 14

Sociedad Gallega Sementeira

Xa : Revista de Cultura Gallega

Esta publicación cultural foi editada pola sociedade cultural Xeito Novo para achegar aos galegos de Bos Aires á realidade galega. A revista estructúrase en seccións como: «Libros», «Actividade Cultural», «Música», «Idioma», «Costumbres» ou «Cine», que aproximan ao lector a diferentes aspectos da cultura galega, así como ás actividades realizadas na colectividade emigrada. Outro eixe básico é a recuperación da memoria histórica da emigración («Testimonios», «Memoria», etc.). Noutras seccións abórdanse temas como a actualidade de Galicia, a gastronomía, rutas turísticas, a emigración, etc.

Números conservados en formato papel:

1993: n. 1
1994: n. 2-4

Fundación Xeito Novo de cultura gallega

Xeito Novo : Galiza Sempre

Publicación societaria editada pola Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega.

Número conservado en formato papel:

1991

Fundación Xeito Novo de cultura gallega

Xerme : Voceiro do Movemento Nova Galiza

Esta revista política nacionalista xorde co obxectivo manifesto de loitar pola cultura galega, o idioma, os costumes e o dereito a ser galegos nunha Galicia próspera, sen emigración e independente do Estado español. Contén artigos, notas e outro tipo de escritos de carácter histórico, cultural, económico e político relativos a Galicia. Complétase cunha serie de noticias arredor da nosa terra e das colectividades galegas no exterior, e con seccións musicais, deportivas e de humor, entre outras.

Números conservados en formato papel:

1980: n. 22
1981: n. 35-36, 38-39
1982: n. 41-42, 44-45

Hermandad Gallega de Venezuela

Xogos florais

Recorte de prensa no que se anuncian os gañadores dos Xogos Florais do Idioma Galego.

En 1968 a colectividade galega de Bos Aires organiza, aproveitando a celebración do Día Nacional de Galiza, os Xogos Florais do Idioma Galego. Constaban de 4 premios (“Rosalía”, “Pondal”, “Rañas” e “Cornide”), e foron organizados por Manuel Puente. O seu mantedor foi Xosé Luís Méndez Ferrín. Os principais poetas premiados foron Celso Emilio Ferreiro, Xosé Sesto López e Manuel María Fernández Teixeiro.

Coral galega Os Rumorosos

Xornada das Letras Galegas

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

Números conservados en formato papel:

1989: V xornada
1990: VI xornada
1994: X xornada
1996: XII xornada
1997: XIII xornada
1998: XIV xornada
2000: XVI xornada
2001: XVII xornada
2002: XVIII xornada
2003: XIX xornada
2004: XX xornada
2005: XXI xornada
2006: XXII xornada
2010: XXVI xornada

Centro Gallego de Ermua

Xornal d'a Nosa Galiza

Revista societaria que no seu editorial proclama "a percura do millor galego esquirto que nos sexa posible é unha das preocupazóns dos que redaitamos iste xornal". Consta de varias seccións: "Literatura" con biografías de autores galegos recoñecidos, informacións sobre libros e tamén sobre teatro e poesía; "economía" sobre a situación actual de Galicia; a vida societaria, directivas, o balance económico da entidade e as actividades organizadas para os socios; ademais hai artigos sobre temas que poden interesar aos socios e a colectividade emigrada, reproducións de artigos publicados na prensa galega, debuxos de Castelao, etc.

Número conservado en formato papel:

1970: n. 2

Sociedade "A Nosa Galiza"

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Actas constitutivas (1980-1981)
8 cartas recibidas
31 cartas enviadas
Cartaz e folleto do II Día de Galicia (18/04/1981)

Conservada en formato papel (fotocopias):

Borrador de Estatutos ( 09/11/1980)
Estatutos (29/11/1981)
2 cartas recibidas
Recortes de prensa e 2 comunicados

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Xuntanza : voceiro do Centro Galego

Esta publicación societaria foi editada coa finalidade de «informarnos y asesorarnos sobre las cosas que nos conciernen a todos los que nos encontramos fuera de nuestra patria». O contido é diverso, pero céntrase na vida interna da institución, noticias da colectividade e doutras entidades, e inclúe artigos sobre emigración, lingua, cultura galega, bibliografías, etc.

Números conservados en formato papel:

1992: n. [0]-1
1993: n. 2
1995: maio
1997: novembro

Centro Gallego de Winterthur

Xuntémonos

Esta publicación societaria editouse para homenaxear á banda de gaitas da sociedade Xuntanza Fillos de Ourense en Venezuela. Fan un percorrido polos membros do grupo folclórico galego e pola súa andaina artística, facendo un especial fincapé pola súa visita a Galicia no ano 2000 con motivo do Campionato Liga Galega de Bandas de Gaitas. Destacan sobre todo a súa visita a numerosos concellos ourensáns nos que actuaron para os seus paisanos; así como a súa participación na toma de posesión como presidente da Xunta de Galicia de Manuel Fraga.

Número conservado en formato papel:

2001: n. 1 (ed. especial)

Asociación Civil Fillos de Ourense

Xuntos : Boletín Informativo del Círculo Social Valle Miñor de Buenos Aires de los oriundos de los municipios de Bayona, Gondomar y Nigrán

Esta publicación societaria foi editada para informar das noticias da entidade e da súa sección uruguaia (memorias sociais de carácter anual, balances económicos, movemento de caixa, novos socios, regulamentos, acordos das comisións directivas, etc.). Abundan ademais as colaboracións e artigos divulgativos e de temática variada, destacando as referidas ao ámbito pedagóxico, á agricultura, historia de Galicia, etc.

Números conservados en papel:

1988: n. 1-3
1989: n. 6-7
1990: n. 10-12
2001: [n.s.] n. 1

Círculo social Valle Miñor

¡Terra! : Boletín Informativo

Esta publicación de carácter político, actúa como portavoz deste grupo, co obxectivo de loitar por unha España democrática e reivindicar a personalidade propia dos pobos catalán, galego e vasco. A revista recolle crónicas, artigos, comentarios e outro tipo de escritos arredor da situación socio-política en España.Tamén informa das opinións e reaccións políticas noutros países con respecto ao réxime franquista.

Número conservado en formato papel:

1974: n. 1

Junta Democrática de Galicia en Caracas

Resultados 2421 a 2437 de 2437