Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

869 Descrición arquivística resultados para Galicia

Só resultados directamente relacionados

¡Terra! : Boletín Informativo

Esta publicación de carácter político, actúa como portavoz deste grupo, co obxectivo de loitar por unha España democrática e reivindicar a personalidade propia dos pobos catalán, galego e vasco. A revista recolle crónicas, artigos, comentarios e outro tipo de escritos arredor da situación socio-política en España.Tamén informa das opinións e reaccións políticas noutros países con respecto ao réxime franquista.

Número conservado en formato papel:

1974: n. 1

Junta Democrática de Galicia en Caracas

Xuntanza : voceiro do Centro Galego

Esta publicación societaria foi editada coa finalidade de «informarnos y asesorarnos sobre las cosas que nos conciernen a todos los que nos encontramos fuera de nuestra patria». O contido é diverso, pero céntrase na vida interna da institución, noticias da colectividade e doutras entidades, e inclúe artigos sobre emigración, lingua, cultura galega, bibliografías, etc.

Números conservados en formato papel:

1992: n. [0]-1
1993: n. 2
1995: maio
1997: novembro

Centro Gallego de Winterthur

Xornal d'a Nosa Galiza

Revista societaria que no seu editorial proclama "a percura do millor galego esquirto que nos sexa posible é unha das preocupazóns dos que redaitamos iste xornal". Consta de varias seccións: "Literatura" con biografías de autores galegos recoñecidos, informacións sobre libros e tamén sobre teatro e poesía; "economía" sobre a situación actual de Galicia; a vida societaria, directivas, o balance económico da entidade e as actividades organizadas para os socios; ademais hai artigos sobre temas que poden interesar aos socios e a colectividade emigrada, reproducións de artigos publicados na prensa galega, debuxos de Castelao, etc.

Número conservado en formato papel:

1970: n. 2

Sociedade "A Nosa Galiza"

Xornada das Letras Galegas

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

Números conservados en formato papel:

1989: V xornada
1990: VI xornada
1994: X xornada
1996: XII xornada
1997: XIII xornada
1998: XIV xornada
2000: XVI xornada
2001: XVII xornada
2002: XVIII xornada
2003: XIX xornada
2004: XX xornada
2005: XXI xornada
2006: XXII xornada
2010: XXVI xornada

Centro Gallego de Ermua

Xerme : Voceiro do Movemento Nova Galiza

Esta revista política nacionalista xorde co obxectivo manifesto de loitar pola cultura galega, o idioma, os costumes e o dereito a ser galegos nunha Galicia próspera, sen emigración e independente do Estado español. Contén artigos, notas e outro tipo de escritos de carácter histórico, cultural, económico e político relativos a Galicia. Complétase cunha serie de noticias arredor da nosa terra e das colectividades galegas no exterior, e con seccións musicais, deportivas e de humor, entre outras.

Números conservados en formato papel:

1980: n. 22
1981: n. 35-36, 38-39
1982: n. 41-42, 44-45

Hermandad Gallega de Venezuela

Voceiro da S.G. Sementeira

Este boletín societario foi editado como voceiro oficial para informar aos seus socios das actividades e vida societaria. Conta ademais con variedade de artigos sobre Galicia.

Número conservado en formato papel:

1990: n. 14

Sociedad Gallega Sementeira

Vieiros : Revista do Padroado da Cultura Galega de México

Esta revista cultural de orientación galeguista foi editada polo Padroado da Cultura Galega de México, publicándose só catro números entre 1959 e 1968. A publicación pretende recoller nas súas páxinas «calquera idea literaria artística, filosófica, sempre que fose antifascista e non se apoiase na ditadura». Colaboraron nela importantes personalidades da Galicia interior e exterior, que abordaban a realidade galega nos seus diferentes ámbitos: cultural, político, económico e social.

Ediciós A Nosa Terra edita un volume facsímil no ano 1989, que inclúe:

1959: n. 1
1962: n. 2
1965: n. 3
1968: n. 4

Padroado da cultura galega en México

Vida gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Esta publicación foi o voceiro da Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia desde 1938 e ata 1954, e estivo dirixido por Antonio do Campo de la Fuente. Podemos encadrala como prensa societaria onde se describen as actividades da institución patrocinadora, completadas con diversos artigos sobre a historia, literatura e cultura galegas. Moitos deses artigos estiveron asinados por destacados literatos como María Pérez Gago, Antonio Rey, Ramón Fernández Mato, Rosalía de Castro, Manuel Carmona, Francisco Marcos Raña, Josefina Camaño, Ramón M.ª del Valle-Inclán, E. Fernández Arrondo, José Rubianes, José Ramón Suárez Castiello, Ramón Marcote Miñarzo (Marco Aurelio), José López Pérez, Mouriño ou A. do Campo.

Números conservados en formato papel:

1938: n. 7 (extraordinario)
1939: n. 20 (extraordinario)
1940: n. 32 (extraordinario)
1941: n. 37/38 (extraordinario), n. 41 (extraordinario)
1942: n. 47, 49 (extraordinario)
1943: n. 59/61 (extraordinario)
1944: [s.n.] (extraordinario)
1945: n. 74/75 (extraordinario, supl.)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Vento do leste : Revista de Cultura, Arte e Sociedade

Esta revista cultural pretende «recolle-las inquedanzas dos galegos a través dos distintos Centros e Sociedades culturais e interrelacionarnos e propiciar un maior coñecemento da nosa cultura, da nosa historia e da nosa sociedade». Contén información sobre a colectividade galega en Cataluña e as súas sociedades, noticias sobre Galicia, e outras colectividades emigradas. Complétase con artigos sobre cultura galega en xeral: literatura, arte, etc.

Números conservados en formato papel:

1993: n. 0
1994: n. 1
1995: n. 2
1996: n. 3
2001: n. 8
2002: n. 9
2003: n. 10
2004: n. 11
2005: n. 12
2007: n. 14

Federación de entidades culturales gallegas en Catalunya

Vagalume

Esta revista foi editada coa finalidade de difundir as actividades desenvolvidas pola entidade editora, a vida societaria en xeral (sección «Noticieiro do Centro»). O resto da publicación contén traballos culturais de carácter diverso, notas históricas, económicas e novas da actualidade galega.

Número conservado en formato papel:

1981: n. 0

Centro Gallego de Vizcaya en Baracaldo

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1924)
Carta anunciando a creación da sociedade (1918)
Carta de Vicente Peña á directiva (1986)
Carta enviada ao Arquivo da Emigración Galega (1998)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Banderín
Insignia
Recorte de prensa

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Treboada : Revista do Centro Galego de Barcelona

Esta revista societaria pretende difundir «calquer idea que teña que ver cos nosos temas, co amor á terra e á galeguidade [...] A revista do Centro Galego tenta servir a os socios, a os galegos en Catalunya, a galeguidade en xeral, e a nosa Terra». Ten a finalidade de informar sobre os aspectos societarios e de actualidade da colectividade galega en Barcelona («Galegos en Catalunya», «A directiva informa», «Masa coral», etc.). Na publicación tamén aprecen tratados temas galegos en xeral como literatura, lingua, cultura, política, historia, emigración, etc. («Galegos universais», «Gramática Galega», etc.).

Números conservados en formato papel:

1984: n. 12-14

Centro Gallego de Barcelona

Títulos e diplomas

Títulos e diplomas conservados en formato dixital e impreso:

  • Título de socio meritísimo outorgado pola "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" a Miguel Rodríguez Filloy (25/07/1946)
  • Diploma de premio de constancia outorgado polo "Centro Gallego" ao socio Cándido Reonojo Catoira (05/10/1919)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Tips H.G.

Boletín da Secretaría de Relacións Públicas da "Hermandad Gallega de Venezuela". Consta de dúas follas con fotografías dos diversos eventos e actividades que organiza a entidade durante a semana e que tamén se pode consultar na web da entidade galego-venezolana. A partir de xuño do ano 2005 pasa a titularse "Somos Hermandad: Publicación de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Hermandad Gallega de Venezuela".

Números conservados en formato papel:

Tips H.G.:

2005: n. 246-253, 255-258

Somos Hermandad:

2005: n. 264-265, 267-272
2008: n. 430-431
2009: n. 467
2010: n. 480-522

Hermandad Gallega de Venezuela

Resultados 1 a 20 de 869