Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

1568 Descrición arquivística resultados para Galicia

869 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Agrupación Hijos de Galicia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinal):

Enquisa "Entidades" do Censo Cultural
Programa das festas en honor ao Apóstolo Santiago (1985)

Agrupación Hijos de Galicia

Aires da miña terra

Esta revista societaria esta editada para informar aos socios da Sociedade Terra de Celanova e Baixa Limia, A.C., das actividades organizadas e «...saldrá por los caminos de Venezuela todas aquellas facetas que constituyan el acervo cultural e histórico de las Terras de Celanova e Baixa Limia».

Números conservados en formato papel:

2002: n. 1-2
2003: n. 3-4
2004: n. 5-6
2005: n. 7-8
2006: n. 9-10
2007: n. 11-12
2008: n. 13-14
2009: n. 15
2010: n. 18

Terras de Celanova e Baixa Limia A.C.

Aires da Terra

Revista societaria que comeza a súa andadura en maio de 1961 coa intención de publicarse de maneira mensual e centrada no acervo cultural e histórico de Galicia.

Números conservados en formato dixital e papel (fotocopias):

1961: n. 1

Hermandad Gallega de Venezuela

Airiños : Casa de Galicia

Esta revista societaria pretende achegar aos seus socios as noticias da entidade e informacións de interese para eles como os estatutos sociais, as súas diversas actividades, información sobre axudas institucionais, viaxes, excursións, etc. Ademais conta con artigos sobre Galicia e entrevistas a persoas de orixe galega que destacan en distintos ámbitos na rexión.

Números conservados en formato papel:

1988: n. 0
1989: n. 1
1990: n. 2-3
1991: n. 4-5
2ª etapa:
2000: n. 1
2002: n. 3
2003: n. 4
2004: n. 5
2005: n. 6
2006: n. 7
2007: n. 8
2010: n. 11

Casa de Galicia en Córdoba

Airiños : Revista Centro Gallego de Gijón

Esta publicación societaria foi creada coa finalidade de informar aos socios sobre as diversas actividades organizadas polo Centro, incluíndo artigos sobre a cultura popular galega, reproducións de relatos literarios de autores galegos e crónicas da actualidade.

Números conservados en formato papel:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010

Centro Gallego de Gijón

Alborada : la revista del Centro Gallego de Maracaibo

Esta revista publicada polo Centro Gallego de Maracaibo, ten como finalidade a difusión das súas actividades sociais e culturais (campionatos, grupos de danzas, encontros, festexos, etc.), ademais de contar con artigos referidos a Galicia e á súa cultura («Consideracións en torno al alma gallega», «Santiago y su proyección universal», «A ti Galicia»), e diversas colaboracións literarias. No número de 1992 conmemoran o trixésimo aniversario fundacional da entidade facendo unha valoración histórica da entidade.

Números conservados en formato papel:

1992: agosto
2004
2006: n. 2
2010

Centro Gallego de Maracaibo

Alborada : Órgano del Centro Gallego de Barcelona

Esta publicación societaria no momento da súa creación como voceiro do Centro Gallego de Barcelona, pretendía ser «el portavoz oficial de nuestra entidad y un eco espiritual del basto mundo de la galleguidad y un balcón de cultura y de arte gallegos al que puedan asomarse los intelectuales amigos de Galicia». Nas súas páxinas podemos atopar información da acción cultural realizada polo centro na sección «Labor cultural», numerosos artigos de contido variado sobre Galicia con páxinas dedicadas á literatura (contos, poesía, estudios sobre escritores), á cultura popular galega, opinións e vivencias persoais, lembranzas, artigos sobre personalidades galegas, cuestións referentes á lingua galega, etc. Complétase con algún artigo sobre Cataluña e a súa literatura.

Números conservados en formato papel:

2ª época
1953: xaneiro
1955: [xullo]
1956: inverno
4ª época
1974: febreiro, xuño
5ª época
[1987]: n. 3
1989: xuño/xullo
6ª época
1995: xullo
1996: setembro
1997: decembro
1998: xuño
1999: maio
2001: decembro
2002: decembro
2003: decembro
2004: decembro
2005: decembro
2007: abril
2012: xullo
2013: agosto

Centro Gallego de Barcelona

Álbum conmemorativo

Álbum conmemorativo da fundación da "Hermandad Gallega de Venezuela", conservado en formato dixital:

  • "Hermandad Gallega de Venezuela : Álbum conmemorativo de la constitución de la Hermandad" (188 páxinas)

Hermandad Gallega de Venezuela

Álbumes

Álbumes con fotografías do "Centro recreativo Uniâo do Río Tea", conservadas en formato dixital.

Centro recreativo Uniâo do Río Tea

Alianza de Céltigos, Incio, Corbelle y sus contornos

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme e dixital:

Libros de Actas das reunións da Comisión Directiva dos anos 1926-1942
Libros de Actas das reunións das Asembleas de Socios dos anos 1932-1942

Alianza de Céltigos, Incio, Corbelle y sus contornos

Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia

Revista societaria centrada na información das súas actividades sociais por seccións (sanidade, beneficencia, educación, etc.), reprodución da memoria social (balance de caixa, listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, inventarios xerais, balances económicos, descrición de actividades, etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres), comentarios de libros galegos, sección humorística e colaboracións literarias.

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:
1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1935: [n.s.] n. 1
1937 (n. extra 20º aniversario)
1964: febreiro

Números conservados en formato papel:

Facsímil:

1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1941: xullo

Orixinal:

1936: n. 2
1945: decembro (n. extra. 28º aniversario)
1960: xaneiro

Casa de Galicia de Montevideo

Anduriña : Órgano del Centro Gallego de México

Esta publicación societaria está editada como voceiro oficial do Centro Gallego de México, coa finalidade de recoller as diversas actividades sociais e culturais desenvolvidas polo mesmo, así como artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, pretendendo achegar aos galegos residentes en México as novas da colectividade e do que acontece na súa terra.

Números conservados en formato papel:

1ª época
1984: n. 41
1985: n. 43-44

2ª época
1990: n. 1-3; 5
1991: n. 6-10
1992: n. 14
1994: n. 20
1995: n. 23
1996: n. 24-25
2002: n. 39-40
2003: n. 41, 43
2004: n. 44, 46-47
2005: n. 49-51
2006: n. 53 (maio)
2009: n. 61, 63

Número conservado en formato papel (fotocopias):

2003: n. 42

Número conservado en formato facsímil ou dixital:

2016: n. 77

Centro Gallego de México, A. C.

Anduriña : Portavoz de la Peña de Galicia del CEOC-California

Esta publicación societaria foi editada pola Peña de Galicia de California coa finalidade de informar aos seus socios das súas actividades e achegar Galicia aos galegos residentes en Estados Unidos. Contén principalmente noticias sobre o labor realizado por esta entidade e os seus membros («Falar da nosa Peña», «Sociedad»), información dos acontecementos da Galicia actual e, en menor medida, outros contidos como literatura galega, receitas de cociña («La cocina en Anduriña»), humor, pasatempos e cultura popular.

Números conservados en formato papel:

1992: n. 3-4
1993: n. 5
1994: n. 7-8
1995: n. 9
1996: n. 10
2000: n. 13
2001: n. 14
2003: n. 16

Peña Gallega del C.E.O.C

Anduriña : Portavoz del Lar Gallego de Sevilla

Revista societaria editada coa finalidade de dar a coñecer a toda a colectividade galega residente en Sevilla as distintas actividades desenvolvidas pola entidade, acordos da xunta directiva, balance económico, memorias anuais, etc. (sección «A vida no lar»). Pretende ademais achegar os socios á cultura e á realidade de Galicia, con páxinas literarias (lendas, poesías), traballos sobre a lingua galega, descrición de cidades e comarcas, gastronomía, personalidades galegas, notas de actualidade e deportivas, etc. Inclúe tamén informacións de carácter máis xeral como artigos sobre saúde e a cultura andaluza.

Números conservados en formato papel:

1989: n. 0-2
1990: n. 3-4
1991: n. 5-6, 8
1992: n. 9-10
1993: n. 11-14
1994: n. 15-18
1995: n. 19-22
1996: n. 23-24
1997: n. 26-28
1998: n. 29-32
1999: n. 33-36
2000: n. 37-40
2001: n. 41-44
2002: n. 45-48
2003: n. 49-51
2004: n. 52-53
2005: n. 55-57
2006: n. 58-59
2009: n. 68-69
2010: n. 70

Lar Gallego de Sevilla

Anuario

Anuario editado pola A.C. Amigos da Gaita Toxos e Xestas.

Números conservados en formato papel:

  • Curso 2009-2010
  • Curso 2010-2011

Escola de gaitas e danzas galegas Toxos e Xestas

Aquatreveus : revista de la Federació Catalana d'Entitats Corals

Revista editada pola "Federació Catalana d'Entitats Corals" (FCEC) para dar conta do panorama da música coral. Cun contido eminementemente informativo e formativo, divídese en seccións de: teoría musical, informes, biografías de compositores, discografía, bibliografía, información xeral, partituras comentadas, etc. Tiña a intención de ser un órgano de expresión de todas as preocupacións, un medio independente de expresar todas as ideas e opinións, todas as tendencias e manifestacións da música coral, sen ningún obstáculo, por iso hai tamén unha sección para os seus libros.

Números conservados en formato papel:

2005: n. 21-22

Coro Universitario Galego de Barcelona

Arianrhod : Revista del Centro Gallego de Madrid

Esta revista foi creada en 2001 polo Centro Gallego de Madrid coa finalidade de «invitar a socios y no socios, gallegos y no gallegos, y, en definitiva, a todas aquellas personas que tienen alguna relación con Galicia a que conozcan ésta más a fondo; que participen de sus costumbres, ritos y fiestas; que se entusiasmen con su música y folklore y sobre todo, que participen activamente de todo ello a través de nuestra revista».

Números conservados en formato papel:

2001: n. 1-2

Centro Gallego de Madrid

Artigos publicados sobre o Centro Galego de Barcelona

Artigos publicados sobre o Centro Galego de Barcelona, conservados en formato papel (fotocopias):

  • Artigo "O Centro Galego de Barcelona, embaixada de Galicia en Catalunya" publicado no suplemento "Cataventos" do xornal "El Ideal Gallego" do día 28/11/1984.
  • Artigo "A emigración esquecida" de Xerardo da Seara publicado no xornal "Centro Galego de Barcelona" en abril de 2007.

Centro Gallego de Barcelona

Resultados 61 a 80 de 1568