Sociedad La Antorcha del porvenir, residentes de Cristiñade en Buenos Aires

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedad La Antorcha del porvenir, residentes de Cristiñade en Buenos Aires

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Sociedad la Antorcha del porvenir
  • La Antorcha, residentes de Cristiñade
  • La Antorcha, sociedad pro-cultura y mutualidad residentes deCristiñade y limítrofes en Buenos Aires

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Renovación del partido judicial de Puenteareas (1934)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1919-06-26 ata 1934, ano no que se fusionan varias entidades de emigrantes do distrito de Ponteareas

Historia

Esta sociedade foi fundada polos emigrantes naturais da parroquia de Cristiñade (Ponteareas) residentes na República Arxentina. Entre os seus socios máis destacados podemos citar a Cándido González, que foi presidente en varias ocasións, Aparicio González, José M. Ledo, José Lamas, José Presa e Benito Piñeiro.
Nos seus estatutos sociais declara como fin principal da entidade «fundar y sostener una escuela, además de cultivar el espíritu de asociación, procurar la mutualidad social, y organizar certámenes tendentes a difundir los conocimientos útiles a la agricultura y estimular sus adelantos».
Xa dende un primeiro momento se encarga de obter fondos para a construción da escola, que foi inaugurada en outubro de 1920. Financiou o seu mantemento ata os anos 30. Para iso celebraba festivais e pícnics para recadar fondos, ademais do que conseguía polo pagamento das cotas sociais.
Nesa década aprobou o proxecto para construír un edificio que sería usado como Casa do Pobo e envía 3000 pesos para o inicio das obras.
En outubro de 1934, fusionouse coas sociedades dos emigrantes do distrito de Ponteareas que existían na Arxentina: "Hijos de Fornelos y Anexos", "Brisas del Plata" e "Hijos de Nogueira". Desta fusión sae unha nova entidade coñecida como "Centro Renovación del partido judicial de Puenteareas", que segue a ter finalidades agraristas e de progreso para a súa terra natal.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Ponteareas
Cristiñade

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, agraristas e culturais

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro renovación del partido judicial de Puenteareas (1935-06-30. Non existe na actualidade.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CPPue

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1934-10-01

Descrición da relación

Fusión entre as sociedades de emigrantes naturais do distrito de Ponteareas

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-SocAnt

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados