Emigración galega

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Emigración galega

Termos equivalentes

Emigración galega

Termos asociados

Emigración galega

2437 Descrición arquivística resultados para Emigración galega

2437 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Albor : revista escolar : publicación mensual de las escuelas de la sociedad Hijos de Coirós en Buenos Aires

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades das escolas promovidas por esta entidade.

O AEG conserva o n. 1 (1936) da publicación, que aparece reproducido na obra "Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Coirós, 1906-2006" de Manuel Fiaño e Miguel Gayoso, conservado en formato dixital.

Asociación Casa Coirós, cultural y mutualista

Alborada : la revista del Centro Gallego de Maracaibo

Esta revista publicada polo Centro Gallego de Maracaibo, ten como finalidade a difusión das súas actividades sociais e culturais (campionatos, grupos de danzas, encontros, festexos, etc.), ademais de contar con artigos referidos a Galicia e á súa cultura («Consideracións en torno al alma gallega», «Santiago y su proyección universal», «A ti Galicia»), e diversas colaboracións literarias. No número de 1992 conmemoran o trixésimo aniversario fundacional da entidade facendo unha valoración histórica da entidade.

Números conservados en formato papel:

1992: agosto
2004
2006: n. 2
2010

Centro Gallego de Maracaibo

Alborada : Órgano de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión

Esta revista societaria foi creada como o órgano oficial da ABC del Partido Judicial de Corcubión en Bos Aires e como tal concede unha grande importancia ás noticias referidas á entidade editora (celebración de asembleas, actividades realizadas en Arxentina e Galicia, nómina de socios ingresados, noticias sociais, necrolóxicas, etc.) e da comarca de orixe. Compleméntase a publicación con artigos de temática variada (hispanoamericanismo, emigración, notas historicas e sociais da comarca, actualidade arxentina, etc.), colaboracións literarias, artigos divulgativos e pasatempos.

Números conservados en papel, en microficha e en microfilme:

1925: n. 1-5
1926: n. 6-17
1927: n. 18-29
1928: n. 30-41
1929: n. 42-53
1930: n. 54-59
1931: n. 60-68
1932: n. 69-73
1933: n. 74-78
1934: n. 79-83
1935: n. 84-88
1936: n. 89-93
1937: n. 94-98
1944: n. 123-125
1945: n. 126-129
1946: n. 130-133
1947: n. 134-137
1948: n. 138-140
1949: n. 141-144
1950: n. 145-148
1951: n. 149-152
1952: n. 153-155
1953: n. 156-158
1954: n. 159-161

Números conservados só en papel:

1957: n. 167 (fotocopias)
1961: n. 170 (fotocopias)
1964: n. 173 (fotocopias)
1990: 68º aniversario social
1991: 69º aniversario social
1993: n. 187
1997: 75º aniversario social (extra)
2002: n. 189 (80º aniversario social)
2008: n. 190 (decembro)
2009: n. 191 (decembro)
2010: n. 192 (decembro)
2011: n. 193 (decembro)
2013: n. 194 (outubro)
2016: n. 195 (agosto)
2019: n. 199

Números conservados en formato dixital:

1954: n. 161
1955: n. 162

A. B. C. del Partido Judicial de Corcubión

Alborada : Órgano del Centro Gallego de Barcelona

Esta publicación societaria no momento da súa creación como voceiro do Centro Gallego de Barcelona, pretendía ser «el portavoz oficial de nuestra entidad y un eco espiritual del basto mundo de la galleguidad y un balcón de cultura y de arte gallegos al que puedan asomarse los intelectuales amigos de Galicia». Nas súas páxinas podemos atopar información da acción cultural realizada polo centro na sección «Labor cultural», numerosos artigos de contido variado sobre Galicia con páxinas dedicadas á literatura (contos, poesía, estudios sobre escritores), á cultura popular galega, opinións e vivencias persoais, lembranzas, artigos sobre personalidades galegas, cuestións referentes á lingua galega, etc. Complétase con algún artigo sobre Cataluña e a súa literatura.

Números conservados en formato papel:

2ª época
1953: xaneiro
1955: [xullo]
1956: inverno
4ª época
1974: febreiro, xuño
5ª época
[1987]: n. 3
1989: xuño/xullo
6ª época
1995: xullo
1996: setembro
1997: decembro
1998: xuño
1999: maio
2001: decembro
2002: decembro
2003: decembro
2004: decembro
2005: decembro
2007: abril
2012: xullo
2013: agosto

Centro Gallego de Barcelona

Alborada : Periódico de la Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mutuos, Instruçâo e Recreio

Esta publicación societaria está centrada en dar información sobre a vida interna da sociedade, complementada con noticias procedentes de Galicia e con diversos escritos arredor da nosa cultura: artigos, ensaios, fragmentos literarios, etc.

Números conservados en formato papel:

1991: n. extra (xullo)
1992: n. 138, 141
1993: n. 143-144
1994: n. 147-148, 152, 154-157
1995: n. 159
1996: n. 166-168, 170-171
1997: n. 172-176, 178
1998: n. 180, 182-186
1999: n. 187-192
2000: n. 193-197
2001: n. 199-203
2002: n. 204, 206-208
2003: n. 210, 214
2004: n. 215, 220
2005: n. 222-226
2006: n. 229
2010: n. 235-236

Sociedade hispano brasileira de socorros mútuos, instruçâo e recreio

Álbum conmemorativo

Álbum conmemorativo da fundación da "Hermandad Gallega de Venezuela", conservado en formato dixital:

 • "Hermandad Gallega de Venezuela : Álbum conmemorativo de la constitución de la Hermandad" (188 páxinas)

Hermandad Gallega de Venezuela

Álbumes

Álbumes con fotografías do "Centro recreativo Uniâo do Río Tea", conservadas en formato dixital.

Centro recreativo Uniâo do Río Tea

Alén Mar

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

Números conservados en formato dixital, nun CD publicado polo Centro Ramón Piñeiro en 2007:

 • 1961: n. 1
 • 1962: n. 2
 • 1963: n. 3-4

Números conservados en formato papel:

 • 1962: n. 2
 • 1963: n. 3-4

Asociación Argentina de Hijos de Gallegos

Alianza de Céltigos, Incio, Corbelle y sus contornos

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme e dixital:

Libros de Actas das reunións da Comisión Directiva dos anos 1926-1942
Libros de Actas das reunións das Asembleas de Socios dos anos 1932-1942

Alianza de Céltigos, Incio, Corbelle y sus contornos

Alma Gallega : Órgano oficial de Casa de Galicia

Revista societaria centrada na información das súas actividades sociais por seccións (sanidade, beneficencia, educación, etc.), reprodución da memoria social (balance de caixa, listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, inventarios xerais, balances económicos, descrición de actividades, etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres), comentarios de libros galegos, sección humorística e colaboracións literarias.

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:
1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1935: [n.s.] n. 1
1937 (n. extra 20º aniversario)
1964: febreiro

Números conservados en formato papel:

Facsímil:

1922: outubro (n. extra. dedicado a Concepción Arenal)
1927: novembro
1941: xullo

Orixinal:

1936: n. 2
1945: decembro (n. extra. 28º aniversario)
1960: xaneiro

Casa de Galicia de Montevideo

Anales científicos : de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires

Esta publicación está dirixida ao corpo médico do Centro Gallego. Os seus contidos están centrados no mundo da medicina, informando sobre congresos, bibliografía, novos tratamentos e descubrimentos científicos.

Número en papel: 1989: n. 2 (outubro)

Centro Gallego de Buenos Aires

Anduriña : Órgano del Centro Gallego de México

Esta publicación societaria está editada como voceiro oficial do Centro Gallego de México, coa finalidade de recoller as diversas actividades sociais e culturais desenvolvidas polo mesmo, así como artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, pretendendo achegar aos galegos residentes en México as novas da colectividade e do que acontece na súa terra.

Números conservados en formato papel:

1ª época
1984: n. 41
1985: n. 43-44

2ª época
1990: n. 1-3; 5
1991: n. 6-10
1992: n. 14
1994: n. 20
1995: n. 23
1996: n. 24-25
2002: n. 39-40
2003: n. 41, 43
2004: n. 44, 46-47
2005: n. 49-51
2006: n. 53 (maio)
2009: n. 61, 63

Número conservado en formato papel (fotocopias):

2003: n. 42

Número conservado en formato facsímil ou dixital:

2016: n. 77

Centro Gallego de México, A. C.

Anduriña : Portavoz de la Peña de Galicia del CEOC-California

Esta publicación societaria foi editada pola Peña de Galicia de California coa finalidade de informar aos seus socios das súas actividades e achegar Galicia aos galegos residentes en Estados Unidos. Contén principalmente noticias sobre o labor realizado por esta entidade e os seus membros («Falar da nosa Peña», «Sociedad»), información dos acontecementos da Galicia actual e, en menor medida, outros contidos como literatura galega, receitas de cociña («La cocina en Anduriña»), humor, pasatempos e cultura popular.

Números conservados en formato papel:

1992: n. 3-4
1993: n. 5
1994: n. 7-8
1995: n. 9
1996: n. 10
2000: n. 13
2001: n. 14
2003: n. 16

Peña Gallega del C.E.O.C

Anduriña : Portavoz del Lar Gallego de Sevilla

Revista societaria editada coa finalidade de dar a coñecer a toda a colectividade galega residente en Sevilla as distintas actividades desenvolvidas pola entidade, acordos da xunta directiva, balance económico, memorias anuais, etc. (sección «A vida no lar»). Pretende ademais achegar os socios á cultura e á realidade de Galicia, con páxinas literarias (lendas, poesías), traballos sobre a lingua galega, descrición de cidades e comarcas, gastronomía, personalidades galegas, notas de actualidade e deportivas, etc. Inclúe tamén informacións de carácter máis xeral como artigos sobre saúde e a cultura andaluza.

Números conservados en formato papel:

1989: n. 0-2
1990: n. 3-4
1991: n. 5-6, 8
1992: n. 9-10
1993: n. 11-14
1994: n. 15-18
1995: n. 19-22
1996: n. 23-24
1997: n. 26-28
1998: n. 29-32
1999: n. 33-36
2000: n. 37-40
2001: n. 41-44
2002: n. 45-48
2003: n. 49-51
2004: n. 52-53
2005: n. 55-57
2006: n. 58-59
2009: n. 68-69
2010: n. 70

Lar Gallego de Sevilla

Anuario

Anuario editado pola A.C. Amigos da Gaita Toxos e Xestas.

Números conservados en formato papel:

 • Curso 2009-2010
 • Curso 2010-2011

Escola de gaitas e danzas galegas Toxos e Xestas

Anuncios de actividades

Anuncios de actividades da Sociedad Residentes del Municipio de Vedra:

 • "Gran función y baile familiar" (12/06/1926)
 • "Gran festival artístico y danzante" (29/10/1932)

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Aquatreveus : revista de la Federació Catalana d'Entitats Corals

Revista editada pola "Federació Catalana d'Entitats Corals" (FCEC) para dar conta do panorama da música coral. Cun contido eminementemente informativo e formativo, divídese en seccións de: teoría musical, informes, biografías de compositores, discografía, bibliografía, información xeral, partituras comentadas, etc. Tiña a intención de ser un órgano de expresión de todas as preocupacións, un medio independente de expresar todas as ideas e opinións, todas as tendencias e manifestacións da música coral, sen ningún obstáculo, por iso hai tamén unha sección para os seus libros.

Números conservados en formato papel:

2005: n. 21-22

Coro Universitario Galego de Barcelona

Aquí...Galicia! : Órgano de la Peña Cultural Rosalía de Castro

Esta revista editada pola Peña Cultural Galega da cidade de Rosario, ten a finalidade de «promover el conocimiento integral de Galicia en todos sus aspectos: cultural, geográfico, histórico, social, económico [...] para profundizar nuestro amor para Galicia, recordando que se ama más lo que se conoce mejor. Será este periódico el lazo de unión entre todos los gallegos, hijos de gallegos o, simplemente, galleguistas». Informa das actividades, historia e vida interna da entidade editora e doutras asociacións da colectividade, incluíndo artigos sobre diversos aspectos da cultura galega (historia, xeografía, bibliografía, galegos ilustres, poesía, literatura, pintura, teatro, prensa, lingua, etc.).

Número conservado en formato papel (fotocopias):

 • 1961: n. 6

Peña cultural galega Rosalía de Castro

Resultados 121 a 140 de 2437